Üldkoosolek 2022

Eesti Permakultuuriühingu juhatus kutsub ühingu liikmeid üldkoosolekule Põlulas, Lääne-Virumaal!

Laupäeval 14.mai.2022, kl 10.00

Võimalus osaleda ka üle Zoomi. Link jõuab liikmeteni maili teel

Registreerumisvorm ja juhised

Päevakord 

Kell 10.00 Osalejate registreerimine

1.Koosoleku avamine kell 10.15. 

2.Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

3.Majandusaasta aruande kokkuvõtte ja kinnitamine.

4.Liikmemaksu suurus ja maksmise kord. Hetkel on liikmemaks 12 eurot aastas, ettepanek on jätta samaks.

5.Muud küsimused.

11.00-11.15 Paus

Peale üldkoosolekut jätkame KÜSK rahastusega arenguhüppe ettevamistust Toomas Trapido ja Aivar Halleri juhendamisel.

11.15-13.30 EPÜ visioon draakoniunistamise abil

Loome draakoniunistamise meetodit kasutades avarama ja inspireeriva tulevikupildi EPÜ tegevustest, rollist ja võimalustest. 

13.30-15.00 Lõuna ja ühine jalutuskäik

15.00-18.00 EPÜ lähiaastate tegevuskava loomine avatud ruumi meetodi abil.

Avatud ruumi meetod võimaldab maksimaalselt rakendada osalejate kirge ja vastutust ning jõuda suhteliselt lühikese ajaga käegakatsutava plaanini, mille erinevatel tegevustel on vabatahtlikud vastutajad.

18.00 Õhtusöök ja tähistamine

Olete äärmiselt oodatud kohale tulema, sest  võimalikult paljude liikmete osalemine ja koosloomine on selle ürituse puhul VÄGA oluline! 

KÜSK toetab tänavu EPÜ arenguhüppeks valmistumist!

Projekti nimi: Eesti Permakultuuriühingu  arengusuundade ja tegevuskava väljatöötamine
Toetussumma: 4000 eurot
Projekti periood: 01.04-31.07.2022

Arenguhüppeks ettevalmistava projekti raames soovime välja selgitada ja kaardistada Ühingu olemasolevate ja potentsiaalsete liikmete (so permakultuuri praktikud) vajadused ja huvid (Ühingu tulemuslikkus). Samuti on eesmärk teada saada, milliste konkreetsete tegevustega on Ühingul kõige otstarbekam potentsiaalseid huvilisi liitumiseks kaasata ja kuidas oma liikmete kompetentse paremini rakendada. Kaardistamine aitab ka välja selgitada kompetentside vajaduse, et toetada permakultuuri võrgustiku arengut ning suurema arvu õpikeskuste tekkimist Eestis.

Kohalikes permakultuuri praktikutes-koolitajates on vaja tekitada huvi ühtse kvaliteedisüsteemi vastu ja luua LANDi kriteeriumitele vastav Eesti standard permakultuuri viljelemise asukohtade sertifitseerimiseks.

Ühing jõuab oma eesmärgini koordineerides permakultuurialase maailmavaate ja selle praktiseerimise levikut ning permakultuuri harrastajate koondumist ja koolitamist. Selleks viiakse projekti raames läbi nt alljärgnevad tegevused:

  • Dragon dreaming meetodi abil sõnastame Ühingu järgmise 2 aasta tegevuskava ja selle elluviimise meetodid
  • moodustame liikmete töörühmad ja kaardistame nende koolitusvajaduse
  • koostame turundus- ja kommunikatsioonikava

Projekti lõppedes on Eesti Permakultuuriühingul välja sõelutud, sõnastatud ja kokku lepitud sobivaimad arengusuunad, missioon ja visioon ning põhikirjaliste tegevuste loogiliseks ja tõhusaks elluviimiseks koostatud tegevuskava aastaks 2022-2023, mille põhjal on võimalik luua järgmise sammuna viie aasta arengukava.

Üldkoosolek

Pühapäeval 2. veebruaril 2020 kl 16.00 Palupõhja looduskoolis

Seoses Gaia Akadeemia 1. mooduliga on võimalus osaleda kl 10 algaval majanduse teemalisel loengul Riinu Lepaga. (Hind 30 eur, eelregistreerimine kohustuslik aadressil ivi@permakultuur.ee)

Kõik liikmed ja liikmeks astuda soovijad on teretulnud!

http://www.palupohja.ee/asukoht

Üldkoosoleku päevakord

  1. Koosoleku avamine
  2. Koosoleku juhataja valimine
  3. Koosoleku protokollija valimine
  4. Majandusaasta 2018/19 aruande kinnitamine
  5. Juhatuse valimine järgmiseks kaheks aastaks
  6. Tegevusplaan 2020-21
  7. Koosoleku lõpetamine

Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

Põhikirjast

1 12.3 Ühingu liiget saab esindada kirjaliku volituse alusel ainult teine ühingu liige.

12.4 Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka Interneti vahendusel. 12.5 Juhul kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Korduskoosolek toimub sõltumata kohale tulnud liikmete arvust, kuid mitte vähem kui 2 liikme osalemise korral.

13. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub:

13.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine;

13.2 põhimõtteliste tegevusplaanide väljatöötamine;

13.3 juhatuse valimine ja tagandamine, juhatuse liikmete arvu määramine;

13.4 revisjonikomisjoni liikmete valimine;

13.5 liikmemaksu suuruse ning maksmise korra määramine;

13.6 ÜHINGu liikmetele kohustuste kehtestamine;

13.7 ÜHINGu tegevuse lõpetamine;

13.8 muude küsimuste otsustamine, mis pole põhikirjaga juhatuse pädevusse antud.

14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

Mittetulundusühingute seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017021