INTERREG projekt MainPotRe

Projekti algus 01.08.2023

MainPotRe on kaheaastane projekt mis hõlmad kolme peamist tegevusvaldkonda.

1)Pärandsortide kohta info kogumine. Eesti pärandsortide kohta info kogumine, sh. varem tuvastamata sortide kogumine, mida väikekasvatajad säilitavad. Eesti populaarsemate pärandsortide väljaselgitamine et, saaks selle ametlikult registreerida. Teadmiste edasiandmine haigusvaba seemnekartuli kasutamise kohta.

2)Info jagamine /kommunikatsioon. Lõppkasutajatele asjakohase teabe levitamine (kartuli taimse materjali säilitamine ja geenivaramust levitamine).

3) Uuringud, infopäevad. Küsitluste läbiviimine, et selgitada välja enim soovitavad pakendi suurused, ihaldatumad kohalikud sordid, eelistatud ostuviisid, selgitada välja, millist teavet sordi kohta ostjad sooviksid koos seemnekartuliga saada. Tunnustatud kohalike (võib olla nii – kohalik kui ka pärand) sortide demonstreerimine põllupäevadel, infopäevadel jms üritustel.