Üldkoosolek

Pühapäeval 2. veebruaril 2020 kl 16.00 Palupõhja looduskoolis

Seoses Gaia Akadeemia 1. mooduliga on võimalus osaleda kl 10 algaval majanduse teemalisel loengul Riinu Lepaga. (Hind 30 eur, eelregistreerimine kohustuslik aadressil ivi@permakultuur.ee)

Kõik liikmed ja liikmeks astuda soovijad on teretulnud!

http://www.palupohja.ee/asukoht

Üldkoosoleku päevakord

  1. Koosoleku avamine
  2. Koosoleku juhataja valimine
  3. Koosoleku protokollija valimine
  4. Majandusaasta 2018/19 aruande kinnitamine
  5. Juhatuse valimine järgmiseks kaheks aastaks
  6. Tegevusplaan 2020-21
  7. Koosoleku lõpetamine

Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

Põhikirjast

1 12.3 Ühingu liiget saab esindada kirjaliku volituse alusel ainult teine ühingu liige.

12.4 Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka Interneti vahendusel. 12.5 Juhul kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Korduskoosolek toimub sõltumata kohale tulnud liikmete arvust, kuid mitte vähem kui 2 liikme osalemise korral.

13. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub:

13.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine;

13.2 põhimõtteliste tegevusplaanide väljatöötamine;

13.3 juhatuse valimine ja tagandamine, juhatuse liikmete arvu määramine;

13.4 revisjonikomisjoni liikmete valimine;

13.5 liikmemaksu suuruse ning maksmise korra määramine;

13.6 ÜHINGu liikmetele kohustuste kehtestamine;

13.7 ÜHINGu tegevuse lõpetamine;

13.8 muude küsimuste otsustamine, mis pole põhikirjaga juhatuse pädevusse antud.

14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

Mittetulundusühingute seadus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017021