Põhikiri

Põhikiri on kinnitatud 01. aprill 2018 Tartus ühingu asutamiskoosolekul ja muudetud 20. veebruaril 2021 üldkoosolekul.

I ÜLDSÄTTED  

1. Mittetulundusühing Eesti Permakultuuriühing (edaspidi ÜHING) on avalikes  huvides tegutsev, kasumit mittetaotlev organisatsioon. 

1.1 Ühingu tegevuse aluseks on permakultuuri põhiväärtused: 

1. Maa eest hoolitsemine; 

2. Inimeste eest hoolitsemine; 

3. Õiglane jagamine. 

1.2 Permakultuuri ühingu eesmärgiks on edendada sellist inimesele vajalike  süsteemide kavandamise praktikat, mis lähtub ökosüsteemi toimimise põhimõtetest ja  seeläbi vähendab inimeste ökoloogilise jalajälje ulatust ning suurendab looduse  mitmekesisust.  

2. ÜHINGu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Jõgeva maakond, Jõgeva vald. 

3. ÜHINGu peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks on: 

3.1 Teadmiste ja oskuste levitamine ning sündmuste korraldamine; 3.2 Avalikes otsustusprotsessides (riigi-, KOV planeeringud, hariduse planeerimine)  osalemine; 

3.3 Liikmeskonna ja organisatsiooni arendamine; 

3.4 Sarnaseid eesmärke täitvate isikute ja ühingutega koostöö arendamine nii Eestis  kui rahvusvahelisel tasemel; 

3.5 Eesti permakultuuri standardi loomine, keskuste ja võrgustiku arendamine; 3.6 Eesti permakultuuri pärandi korrastamine ja loomine; 

3.7 Permakultuuri praktiseerimise ressursside vahetuse korraldamine; 3.8 Eesmärgile vastavate arengukavade, strateegiate ning projektide koostamine ja  juhtimine. 

4. ÜHINGu majandusaasta kestab 1. jaanuar kuni 31. detsember.

5. ÜHING võib seadusega ettenähtud korras maksta stipendiume ja viia läbi  koolitusi. 

II LIIKMED 

6. ÜHINGu liikmeskond koosneb füüsilistest ja juriidilistest isikutest. Liikmeks  võivad olla kõik juhatuse otsusega vastu võetud isikud. 

7. ÜHINGu liikmeks võetakse vastu ja arvatakse välja isikliku avalduse alusel.

8. Juhatusel on õigus määrata uue liikme vastuvõtmisel katseaeg, kestusega 4 kuud. 

9. Liikmelisuse lõpetamine 

9.1 Juhul, kui ÜHINGu liige eksib põhikirja vastu või ei osale pikemat aega ÜHINGu  tegevuses, võib juhatus liikme ÜHINGust välja arvata;

9.2 Üldkoosolekul on õigus lõpetada liikme liikmesus koosoleku otsusega. 

10. ÜHINGu liikmetel on õigus: 

10.1 valida ÜHINGu juhatust ja olla sinna valitud;  

10.2 saada juhatuselt informatsiooni ühingu tegevuse kohta; 

10.3 kontrollida ÜHINGu raha ja vara hoidmist ning kasutamist; 

10.4 nõuda enda ÜHINGust väljaarvamise arutamist üldkoosolekul. 

11. ÜHINGu liikmed on kohustatud: 

11.1 täitma käesoleva põhikirja nõudeid; 

11.2 aitama kaasa ÜHINGu tegevusele; 

11.3 maksma määratud liikmemaksu; 

11.4 järgima kodanikuühenduste eetikakoodeksi väärtusi ja põhimõtteid.

 III ORGANISATSIOON 

12. ÜHINGu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek mis on otsustusvõimeline, kui  üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle poole ÜHINGu liikmetest.  

12.1 Üldkoosolek tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord  aastas.  

12.2 Üldkoosoleku kutsub kokku ÜHINGu juhatus seadusega ettenähtud korras,  teatades sellest kirjalikult 14 kalendripäeva ette. 

12.3 Ühingu liiget saab esindada kirjaliku volituse alusel ainult teine ühingu liige. 12.4 Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka Interneti vahendusel. 

12.5 Juhul kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul  kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Korduskoosolek toimub sõltumata kohale  tulnud liikmete arvust, kuid mitte vähem kui 2 liikme osalemise korral. 

13. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub: 

13.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine; 

13.2 põhimõtteliste tegevusplaanide väljatöötamine; 

13.3 juhatuse valimine ja tagandamine, juhatuse liikmete arvu määramine; 

13.4 revisjonikomisjoni liikmete valimine; 

13.5 liikmemaksu suuruse ning maksmise korra määramine; 

13.6 ÜHINGu liikmetele kohustuste kehtestamine; 

13.7 ÜHINGu tegevuse lõpetamine; 

13.8 muude küsimuste otsustamine, mis pole põhikirjaga juhatuse pädevusse antud. 

14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul  osalenud liikmetest. 

IV JUHATUS 

15. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja seda esindab kõigis õigustoimingutes juhatus,  millel võib olla kaks kuni kuus liiget. Juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks. 

16. Juhatus on pädev koostama ning ellu viima ÜHINGu tööplaane, kasutama  ÜHINGu varasid, planeerima ja korraldama ÜHINGu majandustegevust ning  korraldama ÜHINGu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. ÜHINGut on kõikides  õigustoimingutes õigus esindada vaid kahel juhatuse liikmel. 

17. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 

18. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 

19. Juhatus või üldkoosolek võib vajaduse tekkimisel oma otsusega määratleda  valdkonnajuhi rolli ning määrata seda täitma kindla ühingu liikme.  

20. Ühingul võib olla muid organeid, mille loomise otsustab üldkoosolek või juhatus. 

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARAD 

21. ÜHINGu majandustegevuse eesmärk on tingimuste loomine oma põhikirjaliseks  tegevuseks. 

22. ÜHINGu varad moodustuvad liikmemaksudest, toetustest ja annetustest,  lepinguliste tööde tuludest ja teistest seadusega lubatud tuludest; samuti on ÜHINGul  õigus omada kinnis- ja vallasvara. 

23. ÜHINGu juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele. 

24. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja  tegevusaruande seaduses sätestatud korras. 

VI TEGEVUSE LÕPETAMINE 

25. ÜHINGu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seadusega ettenähtud korras. 

26. ÜHINGu lõpetamiseks peab selle poolt olema ¾ ühingu liikmetest. 

27. ÜHINGu vara staatuse ning kõik lepingulised ja muud kohustused korraldab  lõpetav üldkoosolek. 

28. ÜHINGu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist  allesjäänud vara sarnase tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste  nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ühegi erandita vastavalt  tulumaksuseaduse §11-le. 

Asutajad: 

Elina Madal , Lauris Geurden , Rasmus Kuusemets ,Ole Hütt , Ivi Kuul , Alo Unt , Allan Laal , Ly Vare, Marit Otsing