Põhikiri

EESTI PERMAKULTUURI ÜHINGU põhikiri

Põhikiri on kinnitatud 01. aprill 2018 Tartus ühingu asutamiskoosolekul.

I ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühing Eesti Permakultuuriühing (edaspidi ÜHING) on avalikes huvides tegutsev, kasumit mittetaotlev organisatsioon. 1.1 Ühingu tegevuse aluseks on permakultuuri põhiväärtused: 1. Maa eest hoolitsemine; 2. Inimeste eest hoolitsemine; 3. Õiglane jagamine.

1.2 Permakultuuri ühingu eesmärgiks on edendada sellist inimesele vajalike süsteemide kavandamise praktikat, mis lähtub ökosüsteemi toimimise põhimõtetest ja seeläbi vähendab inimeste ökoloogilise jalajälje ulatust ning suurendab looduse mitmekesisust.

 1. ÜHINGu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Jõgeva maakond, Jõgeva vald.
 2. ÜHINGu peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks on: 3.1 Teadmiste ja oskuste levitamine ning sündmuste korraldamine; 3.2 Avalikes otsustusprotsessides (riigi-, KOV planeeringud, hariduse planeerimine) osalemine; 3.3 Liikmeskonna ja organisatsiooni arendamine; 3.4 Sarnaseid eesmärke täitvate isikute ja ühingutega koostöö arendamine nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel; 3.5 Eesti permakultuuri standardi loomine, keskuste ja võrgustiku arendamine; 3.6 Eesti permakultuuri pärandi korrastamine ja loomine; 3.7 Permakultuuri praktiseerimise ressursside vahetuse korraldamine; 3.8 Eesmärgile vastavate arengukavade, strateegiate ning projektide koostamine ja juhtimine.
 3. ÜHINGu majandusaasta kestab 1. märts kuni veebruari viimane päev.
 4. ÜHING võib seadusega ette nähtud korras maksta stipendiume ja viia läbi koolitusi.

II LIIKMED

 1. ÜHINGu liikmeskond koosneb füüsilistest ja juriidilistest isikutest. Liikmeks võivad olla kõik juhatuse otsusega vastuvõetud isikud.
 2. ÜHINGu liikmeks võetakse vastu ja arvatakse välja isikliku avalduse alusel.
 3. Juhatusel on õigus määrata uue liikme vastuvõtmisel katseaeg, kestusega 4 kuud.
 4. Liikmesuse lõpetamine 9.1 Juhul, kui ÜHINGu liige eksib põhikirja vastu või ei osale pikemat aega ÜHINGu tegevuses, võib juhatus liikme ÜHINGust välja arvata;
  9.2 Üldkoosolekul on õigus lõpetada liikme liikmesus koosoleku otsusega.
 5. ÜHING liikmetel on õigus: 10.1 valida ÜHINGu juhatust ja olla sinna valitud; 10.2 saada juhatuselt informatsiooni ühingu tegevuse kohta; 10.3 kontrollida ÜHINGu raha ja vara hoidmist ning kasutamist; 10.4 nõuda enda ÜHINGust väljaarvamise arutamist üldkoosolekul.
 6. ÜHINGu liikmed on kohustatud: 11.1 täitma käesoleva põhikirja nõudeid; 11.2 aitama kaasa ÜHINGu tegevusele; 11.3 maksma määratud liikmemaksu; 11.4 järgima kodanikuühenduste eetikakoodeksi väärtusi ja põhimõtteid.

III ORGANISATSIOON

 1. ÜHINGu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek mis on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle poole ÜHINGu liikmetest. 12.1 Üldkoosolek tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. 12.2 Üldkoosoleku kutsub kokku ÜHINGu juhatus seadusega ette nähtud korras, teatades sellest kirjalikult 14 kalendripäeva ette. 12.3 Ühingu liiget saab esindada kirjaliku volituse alusel ainult teine ühingu liige. 12.4 Üldkoosolekul on võimalik osaleda ka Interneti vahendusel. 12.5 Juhul kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Korduskoosolek toimub sõltumata kohale tulnud liikmete arvust, kuid mitte vähem kui 2 liikme osalemise korral.
 2. Üldkoosoleku kompetentsi kuulub: 13.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine; 13.2 põhimõtteliste tegevusplaanide väljatöötamine; 13.3 juhatuse valimine ja tagandamine, juhatuse liikmete arvu määramine; 13.4 revisjonikomisjoni liikmete valimine; 13.5 liikmemaksu suuruse ning maksmise korra määramine; 13.6 ÜHINGu liikmetele kohustuste kehtestamine; 13.7 ÜHINGu tegevuse lõpetamine; 13.8 muude küsimuste otsustamine, mis pole põhikirjaga juhatuse pädevusse antud.
 3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

IV JUHATUS

 1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja seda esindab kõigis õigustoimingutes juhatus, millel võib olla kaks kuni kuus liiget. Juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks.
 2. Juhatus on pädev koostama ning ellu viima ÜHINGu tööplaane, kasutama ÜHINGu varasid, planeerima ja korraldama ÜHINGu majandustegevust ning korraldama ÜHINGu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. ÜHINGut on kõikides õigustoimingutes õigus esindada vaid kahel juhatuse liikmel.
 3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
 4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
 5. Juhatus või üldkoosolek võib vajaduse tekkimisel oma otsusega määratleda valdkonnajuhi rolli ning määrata seda täitma kindla ühingu liikme.
 6. Ühingul võib olla muid organeid, mille loomise otsustab üldkoosolek või juhatus.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARAD

 1. ÜHINGu majandustegevuse eesmärk on tingimuste loomine oma põhikirjaliseks tegevuseks.
 2. ÜHINGu varad moodustuvad liikmemaksudest, toetustest ja annetustest, lepinguliste tööde tuludest ja teistest seadusega lubatud tuludest; samuti on ÜHINGul õigus omada kinnis- ja vallasvara.
 3. ÜHINGu juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele.
 4. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

VI TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. ÜHINGu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seadusega ette nähtud korras.
 2. ÜHINGu lõpetamiseks peab selle poolt olema ¾ ühingu liikmetest.
 3. ÜHINGu vara staatuse ning kõik lepingulised ja muud kohustused korraldab lõpetav üldkoosolek.
 4. ÜHINGu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ühegi erandita vastavalt tulumaksuseaduse §11-le.

Asutajad:

Elina Madal Lauris Geurden Rasmus Kuusemets Ole Hütt Ivi Kuul AloUnt Allan Laal Ly Vare Marit Otsing